Zásady ochrany osobných údajov

1. Općenito

Spoločnosť (ďalej len „správca osobných údajov“ resp. „poskytovateľ“), ktorá spravuje internetový obchod Stierace.sk, sa zaväzuje pri svojej činnosti korektne spracovávať osobné údaje. V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (ZVOP-1) je spoločnosť povinná chrániť osobné údaje používateľov internetového obchodu. Vaše osobné údaje budú starostlivo chránené v súlade s platnými predpismi.

2. Používanie osobných údajov

Poskytovateľ na účely poskytovania služieb, ktoré ponúka, zhromažďuje, spravuje, spracováva a ukladá nasledujúce údaje o používateľovi:

1. Meno a priezvisko (údaj je potrebný na fakturáciu / dodanie tovaru),
2. Adresa a miesto pobytu
3. Informácie za dodanie objednaného tovaru
4. E-mailová adresa (informáciu potrebujeme na odoslanie informácií o objednávke, zasielanie proforma faktúr / faktúr, na prípadnú nevyhnutnú komunikáciu so zákazníkom, …),
5. Telefónne číslo (údaj je potrebný pre rýchlu komunikáciu v súvislosti s objednávkou a pre efektívnejšie doručenie),
6. Meno alebo názov právnickej osoby (ak je zákazník právnická osoba),
7. Daňové číslo právnickej osoby

3. Cookies a IP adresy

Informácie o používaní cookies súborov si môžete prečítať na našom webe tu.
Za účelom zaistenia online bezpečnosti poskytovateľ zhromažďuje aj IP adresy, z ktorých používatelia vstupujú do internetového obchodu.

Tawk.To

Ak nás kontaktujete prostredníctvom živého chatu na našej stránke, konverzácia sa bude uskutočňovať prostredníctvom softvéru Tawk.to.

Hneď, ako zavoláte na Tawk Widget, vytvorí sa spojenie so servermi tawk.to Inc. Tawk si uloží vašu IP adresu a používa „cookies“ – malé textové súbory, ktoré sú nastavené a uložené vo vašom počítači a umožňujú vám, aby ste s nami mohli osobne hovoriť cez živý chat. Súbory cookies môžete zablokovať pomocou príslušného nastavenia softvéru prehľadávača; v takom prípade však nebudete môcť naplno využívať funkcie živého chatu a ďalšie funkcie tohto webu.

Zhromažďujú, spracúvajú a ukladajú sa nasledujúce informácie: obsah rozhovoru, dátum a čas hovoru, typ / verzia prehľadávača, použitý operačný systém, adresa URL predtým navštívenej webovej stránky a množstvo odoslaných údajov. Zhromaždené údaje nebudú použité na osobnú identifikáciu návštevníka tejto stránky a nebudú prepojené s osobnými údajmi držiteľa pseudonyma. Údaje budú uložené aj v tawk.to Inc. Pre ďalšie informácie o právnych predpisoch o ochrane osobných údajov, ktoré vykonáva tawk.to Inc., si prečítajte ich zásady ochrany osobných údajov na odkaze: https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/

4. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súkromia používateľov (informovanie používateľov)

V súlade s predpismi, ktoré spravujú ochranu osobných údajov, je poskytovateľ povinný chrániť osobné údaje používateľov svojho internetového obchodu. Poskytovateľ sa zaväzuje, že získané údaje neposkytne tretím stranám (ktoré nespolupracujú na procese vykonania objednávky a spracovania platby), s výnimkou situácií, kedy to vyžadujú platné právne predpisy, ak by to vyžadovala štátna správa, alebo v dobrej viere, že je takýto postup potrebný na súdne konanie alebo konanie iných štátnych orgánov a na ochranu a realizáciu zákonných záujmov poskytovateľa.

Všetky osobné a ďalšie údaje, ktoré používateľ uvedie pri prihlásení sa do internetového obchodu, ako aj pri objednávke produktov, vrátane obsahu objednávok, budú chránené v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ nepoužije tieto informácie na žiadne účely, ktoré by poškodili používateľa alebo inú zúčastnenú osobu. Poskytovateľ nepoužije údaje používateľa na zasielanie propagačných e-mailov ani iných nevyžiadaných propagačných materiálov, s výnimkou zasielania tých propagačných správ, na odber ktorých sa používateľ prihlási resp. s posielaním ktorých bude súhlasiť. Poskytovateľ môže údaje použiť v anonymizovanej súhrnnej forme na účely štatistickej analýzy. Dôvernosť osobných a iných údajov používateľa nebude v žiadnej podobe porušená.

Doručovacej službe (napr. Slovenská pošta, GLS a pod.) poskytovateľ zverí iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na doručenie produktov zakúpených v internetovom obchode (údaje o príjemcovi a doručovacia adresa). Poskytovateľ bude kontaktovať používateľa prostredníctvom e-mailu, ak to bude potrebné na uskutočnenie nákupu v internetovom obchode, a prostredníctvom kontaktného telefónneho čísla iba v prípade, že sa v postupe online nákupe v internetovom obchode vyskytnú problémy.

5. Prihlásenie na E-novinky

V prípade, ak sa používateľ prihlási na odber E-noviniek, bude zahrnutý do e-mailového zoznamu, ktorý používame na príležitostné zasielanie marketingových správ (noviniek, špeciálnych akciových ponúk, udalostí) a e-mailových správ. Ak po pri prihlásení označíte, že si takéto správy neprajete dostávať, okamžite to zohľadníme. Odhlásenie nám môžete zaslať písomne na našu adresu alebo prostredníctvom info@stierace.sk. Možnosť odhlásiť sa z týchto správ bude zrozumiteľne označená aj v každom z poslaných, informatívnych e-mailov.

Používateľ, ktorý sa prihlásil na odber marketingových správ vo forme e-mailov od poskytovateľa, súhlasí s tým, že mu poskytovateľ môže zasielať e-mailové oznámenia na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii.

E-maily od poskytovateľa sa budú týkať služieb poskytovateľa (rady, propagačné materiály, akcie a výhody a ďalšie správy o službách, ktoré spoločnosť ponúka).

Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že poskytovateľ môže zaznamenávať informácie o tom, ktorý používateľ si prečítal konkrétny e-mail a ktoré webové odkazy v správe si prezrel. Používateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ môže takto získané údaje použiť na prispôsobenie ponuky a / alebo obsahu budúcich správ, ktoré bude prostredníctvom e-mailu posielať konkrétnemu používateľovi.

6. Kontaktný formulár / priamy e-mailový kontakt

Pri odoslaní objednávky prostredníctvom kontaktného formulára alebo kontaktovaním poskytovateľa priamo na e-mail poskytovateľa sa váš e-mail a ďalšie informácie, ktoré ste zadali do správy, uložia na účely poskytovania služieb.

Ak chcete skontrolovať vaše údaje, ktoré má poskytovateľ uložené, alebo ich chcete vymazať, napíšte na adresu info@stierace.sk. To nezahŕňa údaje, ktoré musí poskytovateľ uchovávať na administratívne, právne alebo bezpečnostné účely.

7. Realizácia zásad ochrany osobných údajov

Všetci zamestnanci poskytovateľa na plný alebo čiastočný úväzok, ktorí majú prístup k osobným a iným údajom používateľov, sú si vedomí povinnosti chrániť osobné a iné údaje a sú povinní dodržiavať tieto pravidlá o ochrane osobných údajov a súkromia používateľov internetového obchodu. Povinnosť chrániť osobné a iné údaje nie je časovo obmedzená, platí aj po ukončení obchodného vzťahu s poskytovateľom.

Právo odvolať súhlas

Ak ste ako fyzická osoba súhlasili so spracovaním svojich osobných údajov (na jeden alebo viac konkrétnych účelov), máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to vplývalo na zákonnosť spracovania údajov, ktorá sa na základe súhlasu vykonávala až do odvolania.

Súhlas je možné odvolať písomným vyhlásením zaslaným na adresu poskytovateľa alebo na info@stierace.sk.
Za odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov nenesie používateľ žiadne negatívne dôsledky ani sankcie. Je však možné, že poskytovateľ fyzickej osobe po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov údaje už nebude môcť poskytnúť jednu alebo viac svojich služieb, ak ide o služby, ktoré bez osobných údajov nemôže poskytovať.

Právo na prístup dotknutej osoby k jej osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od poskytovateľa potvrdenie, či spracováva osobné údaje vo vzťahu k nej, a ak áno, má právo na prístup k osobným údajom a informáciám, ako je uvedené v článku 15 ods. 1 Všeobecného nariadenia. Poskytovateľ jej poskytne kópiu spracovaných osobných údajov. V súlade s článkom 12 Všeobecného nariadenia sa informácie poskytované podľa článkov 13 a 14 a všetka komunikácia a opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a 34, poskytujú bezplatne.

Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú, poskytovateľ môže: a) účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady spojené s poskytovaním informácií alebo komunikácie alebo vykonaním požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať ohľadom žiadosti. Poskytovateľ nesie dôkazné bremeno, že je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo prehnaná.

Ak dotknutá osoba predloží žiadosť v elektronickej podobe, a pokiaľ nepožiada inak, sa jej informácie poskytnú v elektronickej podobe, ktorá je bežne používaná.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má pri rešpektovaní účelov spracovania právo na doplnenie neúplných osobných údajov vrátane predloženia doplňujúceho vyhlásenia.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo na to, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je jednou z príčin:

(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromažďovali alebo inak spracúvali;
(b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvajú konkrétne druhy údajov;
(c) dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov a neexistujú žiadne naliehavé oprávnené dôvody na ich spracúvanie;
(d) osobné údaje boli spracované nezákonne;
(e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorý je platný pre poskytovateľa;
(f) osobné údaje boli zhromažďované v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti uvedených v článku 8 (1).

Vyššie uvedené neplatí, ak je spracovanie údajov nevyhnutné na uplatnenie, vymáhanie alebo obranu právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v krajine, v ktorej má bydlisko, kde má svoje pracovisko alebo v ktorej údajne prišlo k porušeniu (v Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov), ak sa domnieva, že spracovanie osobných údajov v súvislosti s tým porušuje predpisy o ochrane osobných údajov.
Fyzická osoba má právo písomne poskytovateľa požiadať o prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú, a to na sídlo poskytovateľa alebo e-mailom na adresu info@stierace.sk. Rovnakým spôsobom môže uplatniť právo na obmedzenie spracovania, vymazanie a prenosnosť údajov.

Výnimočné zverejnenie osobných údajov

Údaje, ktoré poskytovateľ zhromažďuje a spracováva, budú zverejnené iba ak to ustanovuje Zákon o ochrane osobných údajov alebo v dobrej viere, že je to nevyhnutné pre súdne konanie alebo konanie iných štátnych orgánov.